Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
rok liczba odwiedzin
2024
Wyszukiwarka
Darmowy Kurs CSS
WARSZAWA
booked.net
Darmowy Kurs CSS
dodaj obiekt

Jak skategoryzować obiekt            REKLAMA            


 
 
KATEGORYZACJA BAZY
Nazwy obiektów hotelarskich, w tym "camping/kemping", s± prawnie chronione i aby móc je stosować, trzeba spełnić odpowiednie wymagania i przej¶ć proces kategoryzacji.
Za używanie nazwy "camping/kemping" w odniesieniu do obiektów nieskategoryzowanych grozi kara grzywny.
Je¶li wła¶ciciele obiektów ¶wiadcz±cych usługi campingowe chc± używać nazwy "camping/kemping" zgodnie z prawem, musz± starać się o uzyskanie dla swoich obiektów odpowiedniej kategorii.
Polska Federacja Campingu i Caravaningu zachęca wła¶cicieli do kategoryzacji swoich obiektów.

Jak wyst±pić o kategorię obiektu
Aby zaszeregować obiekt do odpowiedniej kategorii campingu, trzeba zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego wła¶ciwego dla województwa, w którym się obiekt znajduje i wypełnić wniosek o kategoryzację.
We wniosku powinny znajdować się między innymi takie informacje i dokumenty jak:
• nazwa obiektu,
• dokładne położenie obiektu,
• opis obiektu, w którym okre¶lone zostan± informacje, w jakim stopniu spełnia wymagania kategorii, o któr± wła¶ciciel obiektu występuje,
• dokumenty potwierdzaj±ce spełnienie przez obiekt norm przeciwpożarowych, budowlanych i sanitarnych,
• za¶wiadczenie o nadaniu numeru REGON oraz odpis z Krajowego Rejestru S±dowego lub za¶wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno¶ci
    gospodarczej,
• dowód uiszczenia opłaty z tytułu dokonania oceny spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
Przed wydaniem decyzji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego powinni sprawdzić, czy zawarte we wniosku o kategoryzację informacje s± zgodne ze stanem faktycznym.

Szczegółowe informacje dotycz±ce przepisów o działalno¶ci i kategoryzacji obiektów campingowych
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 R.
   W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY O USŁUGACH HOTELARSKICH ORAZ USŁUGACH PILOTÓW WYCIECZEK
   I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH


OBWIESZCZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
   W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZˇDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY W SPRAWIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH
   I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ¦WIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE


ZAŁˇCZNIK NR 3 DO ROZPORZˇDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
   W SPRAWIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH Sˇ ¦WIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE (dot. campingów)


 
             REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50