Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
rok liczba odwiedzin
2024
Wyszukiwarka
Darmowy Kurs CSS
WARSZAWA
booked.net
Darmowy Kurs CSS
dodaj obiekt

Jak skategoryzować obiekt            REKLAMA            


 
 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PFCC

Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaprasza do członkostwa w Federacji:
Jeżeli jeste¶cie Państwo zainteresowani członkostwem w PFCC, to:
1. Prosimy wypelnić deklarację indywidualn± (do pobrania w wersji pdf, doc lub docx):
            
    i przesłać j± po podpisaniu do Federacji e-mailem lub listem
 - lub deklarację rodzinn± (do pobrania w wersji pdf lub doc.):
            
    i przesłać j± po podpisaniu do Federacji e-mailem lub listem
2. Dokonać opłaty składki członkowskiej.
Składkę członkowsk± opłacić można w biurze PFCC lub na konto:
w PKO BP XI o/Warszawa nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168.
UWAGA
Osoby, które s± członkami PFCC i opłacaj± składki członkowskie, nie musz± rokrocznie przesyłać nowej deklaracji członkowskiej.
Wystarczy to zrobić 1 raz z chwil± przyst±pienia do PFCC.

CO DAJE PRZYNALEŻNO¦Ć DO PFCC

Korzy¶ci dla osób fizycznych z przynależno¶ci do Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

 1.  Reprezentowanie interesów turystów campingowych w Polsce i za granic± (FICC, Komitet Europa Rally, Komitet Dahlie Rally).
 2.  Reprezentowanie interesów turystów campingowych i caravaningowych wobec Rz±du, Sejmu i Senatu oraz w komisjach poselskich.
 3.  Udział na preferencyjnych warunkach w najważniejszych imprezach campingowych i caravaningowych w kraju i na ¶wiecie.
 4.  Zniżki na campingach w Polsce na podstawie legitymacji członkowskich*.
 5.  Udział na preferencyjnych warunkach w Zlotach Rodzinnych organizowanych w Polsce.
 6.  Udział w ekipach organizacyjnych największych imprez campingowych i caravaningowych organizowanych w Polsce przez PFCC.
 7.  Pełna informacja o bazie campingowej zrzeszonej w PFCC.
 8.  Możliwo¶ć zakupu na preferencyjnych warunkach wydawnictw i map o campingach w kraju i za granic±.

UPRAWNIENIA CZŁONKA PFCC
  Członek PFCC:
  1.  otrzymuje rokrocznie legitymację uprawniaj±c± do pierwszeństwa w otrzymaniu miejsca i do zniżek na polskich campingach.
       Wykaz obiektów udzielaj±cych zniżek członkom PFCC.
  2.  otrzymuje kalendarz imprez organizowanych przez Federację w danym roku;
  3.  może otrzymać z PFCC aktualne materiały o campingach lub zakupić po promocyjnych cenach informator lub mapę;
  4.  ma pierwszeństwo w uczestnictwie w tanich imprezach wypoczynkowych organizowanych przez PFCC na krajowych i zagranicznych
       campingach;
  5.  może uczestniczyć w międzynarodowych zlotach organizowanych przez organizacje będ±ce członkami Międzynarodowej Federacji
       Campingu i Caravaningu i Komitetu Europa Rally;
  6.  może uczestniczyć w Krajowym ZjeĽdzie poprzez swoich przedstawicieli z głosem decyduj±cym i biernym i czynnym prawem wyborczym;
  7.  może zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Federacji;
  8.  może korzystać ze ¶wiadczeń wynikaj±cych z działalno¶ci Federacji;
  9.  może używać znaku, godła i odznak Federacji na okre¶lonych zasadach;
10.  może korzystać z porad i pomocy Federacji na okre¶lonych zasadach.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W PFCC w 2024 r.
Składka indywidualna
rodzaj składka roczna
(w zł)
Polska mapa
campingów
wyd. 2023
(w zł)
opłata
pocztowa
za wysyłkę
(w zł)
razem
do zapłaty
(w zł)
 Osoba pracująca 45,oo 5,oo 50,oo
45,oo 4,oo 8,oo 57,oo
 Emeryt, rencista, student, bezrobotny 35,oo - 5,oo 40,oo
35,oo 4,oo 8,oo 47,oo
Składka rodzinna
rodzaj składka roczna
(w zł)
Polska mapa
campingów
wyd. 2023
(w zł)
opłata
pocztowa
za wysyłkę
(w zł)
razem
do zapłaty
(w zł)
 1 osoba pracująca 45,oo - 5,oo 50,oo
45,oo 4,oo 8,oo 57,oo
 2 i kolejne osoby dorosłe w rodzinie 35,oo - - 35,oo
rodzaj składka roczna
(w zł)
Polska mapa
campingów
wyd. 2023
(w zł)
opłata
pocztowa
za wysyłkę
(w zł)
razem
do zapłaty
(w zł)
 1 osoba (emeryt, rencista, student, bezrobotny) 35,oo - 5,oo 40,oo
35,oo 4,oo 8,oo 47,oo
 2 i kolejne osoby dorosłe w rodzinie 35,oo - - 35,oo

UWAGA= Osoby ktore zakupi± legitymacje lub mapy w biurze PFCC nie wnosz± opłat za wysyłkę.
 
             REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50