Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 


rok ilo¶ć wej¶ć
2022
  
Darmowy Kurs CSS


Wyszukiwarka obiektów

Darmowy Kurs CSS
j            REKLAMA            
 
 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PFCC

Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaprasza do członkostwa w Federacji:
Jeżeli jeste¶cie Państwo zainteresowani członkostwem w PFCC, to:
- wypełnijcie deklarację indywidualn± (do pobrania w wersji pdf, doc lub docx):
            
    i prze¶lijcie j± po podpisaniu do Federacji e-mailem lub listem
- lub wypełnijcie deklarację rodzinn± (do pobrania w wersji pdf lub doc.):
            
    i prze¶lijcie j± po podpisaniu do Federacji e-mailem lub listem
2. Dokonajcie opłaty składki członkowskiej.
Składkę członkowsk± opłacić można w biurze PFCC lub na konto:
w PKO BP XI o/Warszawa nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168.
UWAGA
Osoby, które s± członkami PFCC i opłacaj± składki członkowskie, nie musz± rokrocznie przesyłać nowej deklaracji członkowskiej.
Wystarczy to zrobić 1 raz z chwil± przyst±pienia do PFCC.

CO DAJE PRZYNALEŻNO¦Ć DO PFCC

Korzy¶ci dla osób fizycznych z przynależno¶ci do Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

 1.  Reprezentowanie interesów turystów campingowych w Polsce i za granic± (FICC, Komitet Europa Rally, Komitet Dahlie Rally).
 2.  Reprezentowanie interesów turystów campingowych i caravaningowych wobec Rz±du, Sejmu i Senatu oraz w komisjach poselskich.
 3.  Udział na preferencyjnych warunkach w najważniejszych imprezach campingowych i caravaningowych w kraju i na ¶wiecie.
 4.  Zniżki na campingach w Polsce na podstawie legitymacji członkowskich*.
 5.  Udział na preferencyjnych warunkach w Zlotach Rodzinnych organizowanych w Polsce.
 6.  Udział w ekipach organizacyjnych największych imprez campingowych i caravaningowych organizowanych w Polsce przez PFCC.
 7.  Pełna informacja o bazie campingowej zrzeszonej w PFCC.
 8.  Możliwo¶ć zakupu na preferencyjnych warunkach wydawnictw i map o campingach w kraju i za granic±.

UPRAWNIENIA CZŁONKA PFCC
Członek PFCC:
 1.  otrzymuje rokrocznie legitymację uprawniaj±c± do pierwszeństwa w otrzymaniu miejsca i do zniżek na polskich campingach.
       Wykaz campingów udzielaj±cych zniżek członkom PFCC.
 2.  otrzymuje kalendarz imprez organizowanych przez Federację w danym roku;
 3.  może otrzymać z PFCC aktualne materiały o campingach lub zakupić po promocyjnych cenach informator lub mapę;
 4.  ma pierwszeństwo w uczestnictwie w tanich imprezach wypoczynkowych organizowanych przez PFCC na krajowych i zagranicznych
       campingach;
 5.  może uczestniczyć w międzynarodowych zlotach organizowanych przez organizacje będ±ce członkami Międzynarodowej Federacji
       Campingu i Caravaningu i Komitetu Europa Rally;
 6.  może uczestniczyć w Krajowym ZjeĽdzie poprzez swoich przedstawicieli z głosem decyduj±cym i biernym i czynnym prawem wyborczym;
 7.  może zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Federacji;
 8.  może korzystać ze ¶wiadczeń wynikaj±cych z działalno¶ci Federacji;
 9.  może używać znaku, godła i odznak Federacji na okre¶lonych zasadach;
10.  może korzystać z porad i pomocy Federacji na okre¶lonych zasadach.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W PFCC w 2022 r.

Składka indywidualna
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  Osoba pracująca 35,oo zł  składka
44,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"

Składka indywidualna
>rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
>  Emeryt, student, bezrobotny 30,oo zł  składka
39,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"

Składka rodzinna (osoby pracujące)
>rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
>  1. osoba pracująca w rodzinie 35,oo zł  składka
44,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"
>  2. i kolejna osoba dorosła w rodzinie 30,oo zł  składka

Składka rodzinna (emeryci, studenci, bezrobotni)
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
>  1. osoba w rodzinie 30,oo zł  składka
39,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"
>  2. i kolejna osoba dorosła w rodzinie 30,oo zł  składka
 
             REKLAMA            


 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50